Collega van Bestuur voor MosaLira

Onderwijsleider en fluisteraar
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Stichting MosaLira

MosaLira vergroot je wereld

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary) in Maastricht. MosaLira heeft 5.200 leerlingen, 650 medewerkers en een jaarlijkse exploitatie van € 42 mln. MosaLira biedt een veilige, uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend. Elke school vult dit op eigen wijze in, passend bij de leerlingen en de schoolomgeving. De hoofddoelstelling van MosaLira is het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waarde gerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat. Het onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van het kind. Iedereen binnen MosaLira heeft de opdracht uit elk kind te halen wat erin zit en alle kinderen optimale startkansen te geven in de maatschappij van de toekomst.

De schooldirectie is integraal verantwoordelijk voor de school (scholen) en wordt daarin ondersteund door het servicebureau. In de 10 jaar dat MosaLira in deze vorm opereert, is er veel gerealiseerd. Er is een sterke organisatie gerealiseerd met een hele gezonde financiële positie en een concrete visie. De komende jaren zullen staan in het teken van inclusie, basisvaardigheden verstevigen en werkgeluk. In deze doorprofessionalisering van MosaLira worden nu grote stappen gezet. Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit twee personen en is gezamenlijk bestuurlijk verantwoordelijk voor de stichting in een Rijnlands model.

Functie

Collega van Bestuur

“De leider is een fluisteraar, eerder dan een schreeuwer. Zij kan uit de situatie stappen om het grotere plaatje te zien en is zich altijd bewust van wat zij waarom doet. Zij weet voorbij de schil van cynisme het gemeenschappelijke in haar collega’s te raken en hen vanuit intrinsieke motivatie te committeren aan de organisatiedoelen.” (TrendRede 2017)

De leden van het CvB vormen samen het collegiaal bestuur. Het CvB geeft samen direct leiding aan de schooldirecties, het servicebureau en is samen gericht op het strategisch positioneren en uitbouwen van MosaLira als de onderwijspartner voor het Primair, speciaal en voorgezet speciaal Onderwijs in Maastricht. De collega’s van bestuur zijn samen eindverantwoordelijk voor MosaLira en leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De collega van bestuur die wij zoeken brengt specifieke kennis en vaardigheden mee op onderwijs en HR. Naast natuurlijk de volle brede bestuurlijke rol met ook aandacht voor de externe vertegenwoordiging. De opdracht in samenwerking met de organisatie is het ontwikkelen van toekomstbestendige strategische beleids- en organisatiedoelen. Het vormgeven van de verdere ontwikkeling van de transitie naar een volwaardige professionele onderwijsorganisatie. Richting geven aan de uitvoering van het strategisch en dynamisch onderwijsbeleid, specifiek door vertaald naar de realisatie in het dagelijks handelen en gedrag. Het verder uitbouwen intern en extern van een onderwijsorganisatie waar innovatie, vooroplopen en aandacht voor verschillen bij zowel het kind als medewerkers voelbaar is en gezien wordt. Met extra aandacht voor keuzes maken en “minder starten en meer afmaken”.

MosaLira bestuurt vanuit het Rijnlands gedachtegoed. Samen bestuur je zoals besturen is bedoeld: met de juiste afstand en met oprechte aandacht voor iedereen. Elkaar kunnen vervangen en comfort bieden. Als bestuur stel je kaders waarbinnen scholen invulling geven aan hun primaire opdracht. Samen met de directeuren ben je beleidsbepalend en word je ondersteund door een servicebureau. Daarbij ben je dichtbij en benaderbaar, geef je vertrouwen en bevorder je creativiteit en eigenaarschap. Samen de nieuwe weg verstevigen en versnellen.

 

Sensitief Communicatief Toegankelijk Nabij Energiek Vasthoudend Professioneel Samen Betrokken Inspirerend Luisteren

Profiel

Onderwijsleider en fluisteraar

Onderwijsleider

Sturen op vakmanschap van de medewerker, sturen op vakmanschap van jezelf. Onderwijskwaliteit vergroten door de ‘regelruimte’ en eigen regie en inspiratie van de medewerker te vergroten en daarmee steeds betere keuzes te maken met de leerling, met je collega’s. Door het brengen van nieuwe inzichten, door voorbeeldgedrag, door fouten mogen maken, ook inspiratie door moed te tonen, sparringpartner zijn door inspiratie te geven en ook te zoeken. Op zoek naar wie het weet, het beste idee. Op zoek naar de inbreng van de ander. Op zoek naar de eigenwijsheid van de mensen. Inspiratie bij anderen stimuleren. Onderwijs, het kind, opleiden, het brengt het beste bij je naar boven.

Fluisteraar

De fluisteraar kan luisteren, horen wat er gebeurt en niet gebeurt. Nodigt uit om te vertellen. Mooie verhalen en slechte verhalen, alles is goed. Jij pakt als alles gezegd is nog even terug. Dan check je of het bij iedereen klopt. Als fluisteraar kun je verbinden op het gezamenlijke doel. Geef je ruimte aan het initiatief binnen onze bedoeling. Hoor je ook de mensen die wat meer nodig hebben, soms zijn kaders dan wel fijn. In de verbinding krijgt iedereen een stem en mogen de verschillen zijn, natuurlijk binnen onze opdracht als onderwijsorganisatie als MosaLira.

Je snapt het onderwijs en wat er nodig is om vernieuwing te realiseren. Geeft kop en staart aan zaken, hebt oog voor het proces, de stappen en het tempo en de mensen die het moeten gaan doen. Snapt de realiteit van de innoveren en ook dat vasthouden en nee zeggen soms heel helpend is.  Als vakvrouw-man ben je de betrouwbare deskundige sparringpartner en aanjager op je portefeuilles onderwijs en HR. Je maakt het af.

Aanbod

Een uitdagende en cruciale positie in een maatschappelijke dynamische organisatie met veel impact. De functie kent uitstekende arbeidsvoorwaarden passend binnen de CAO Bestuurder PO.

Procedure

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speed op woensdag 5 oktober 2022: waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
Slow op woensdag 12 oktober 2022: waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
Show op woensdag 19 oktober 2022: waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe je je werk uitvoert.
Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Aansluitend zal er een bezoldigingsgesprek plaatsvinden gevolgd door een afrondende kennismaking met de voltallige RvT. Het is de bedoeling om de procedure voor 1 november af te ronden.

Geïntereseerd

Ben je geïnteresseerd in deze prachtige functie? We verzoeken je uiterlijk woensdag 28 september te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Johannes Arets (06-1026 0480) en Martine van der Velpen (06-5060 3351) die de opdracht begeleiden. In de vakantieperiode kun je ook een mail sturen of een belafspraak inplannen via 0318-555388.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.