Strategische sparringpartners; nieuwsgierig en evenwichtig in verdieping en verbinding

Arnhem
Organisatie |

Pleyade

Pleyade levert liefdevolle zorg en ondersteuning aan ouderen op locatie en aan huis, variërend van lichte ondersteuning en wonen tot intensieve begeleiding en behandeling bij complexe zorgvragen. Dat bewoners zich goed voelen, daar zetten we ons elke dag voor in. We doen het samen: de bewoner bepaalt hoe hij wil leven en Pleyade draagt eraan bij om dit te realiseren.

Vanuit 15 locaties in Arnhem, Elst en de Liemers zorgen ruim 1.500 betrokken medewerkers en 450 toegewijde vrijwilligers ervoor dat, binnen een exploitatie van ruim € 82 mio., alle ruim 1.100 bewoners/cliënten Pleyade waarderen als partner die hen in staat stelt hun eigen leven te leiden. In het realiseren van haar missie zijn voor Pleyade de kernwaarden persoonlijk, ondernemend, onafhankelijk en samenwerken leidend.

Strategie en koers ­– Pleyade positioneert zich als een zorgpartner voor ouderen, met inzet van expertise onafhankelijk van waar de bewoner woont en met focus op het thuis-gevoel. Door de dubbele vergrijzing en veranderende voorkeuren groeit de behoefte aan andere manieren van wonen en verschuift het accent van zorgen naar wonen, en van zorgen naar gezondheid, met ruimte voor meer ontmoeting. Pleyade wil daarom meer experimenteren met mogelijkheden van het “nieuwe wonen, en woonomgevingen creëren waar mensen graag zijn en leven, met of zonder hulp- of zorgvraag. Dit vraagt van medewerkers een hoge mate van professionaliteit en vakmanschap, en van Pleyade de ontwikkeling tot een lerende organisatie in een lerend netwerk. De toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt stuwt de overtuiging vooral te kijken naar kansen, mogelijkheden, innovatie en samenwerking. In die combinatie is Pleyade nieuwsgierig en ambitieus; niet afwachten maar initiatief nemen en een actieve bijdrage leveren aan ontwikkelingen, samen met ketenpartners in de regio, bijvoorbeeld met woningbouwcorporaties als het gaat om het nieuwe wonen.

 

Functie | Leden (3) Raad van Toezicht

Raad van Toezicht – De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, voldoet aan de Governancecode Zorg en heeft de Raad recentelijk (eind 2020) vertaald in een toezichtvisie, gebaseerd op de kernwaarden van Pleyade. De Raad legt in haar functioneren nadruk op de gezamenlijke verantwoordelijkheid en heeft daarom geen sterk afgebakende portefeuilles, als wel brede aandachtsvelden. De diverse onderwerpen die reguliere behandeling vragen in de onderdeelcommissies voor financiën, kwaliteit en renumeratie, worden besproken met afvaardigingen van de RvT die situationeel en wisselend worden samengesteld. Ook blijft de Raad graag in verbinding met stakeholders om te weten wat er leeft en hoe de zorg en de organisatie daarvan bedoeld en beleefd wordt; vanuit cliënt én medewerker. Naast reguliere vergaderingen wordt daartoe deelgenomen aan themabijeenkomsten en worden werkbezoeken afgelegd.

De RvT bestond uit vijf leden. Door het aflopen van één termijn en het eerder aftreden van één lid zijn twee vacatures ontstaan. Daarnaast bestaat de behoefte om de raad uit te breiden met een extra lid. Derhalve zijn er op dit moment drie vacatures. De search voor drie nieuwe toezichthouders richt zich respectievelijk op zorginhoud, zorgfinanciering & vastgoed, en maatschappelijk ondernemen & innovatie

Bestuur en toezicht – Met de recente wisseling van de voorzitterspositie en de beoogde intrede van drie nieuwe toezichthouders ondergaat de samenstelling van de Raad dit jaar een sterke vernieuwing. De relatie en wisselwerking tussen bestuur en toezicht krijgt daarmee een nieuwe impuls en vraagt een hernieuwd evenwicht in gezamenlijke ambities en onderscheidende verantwoordlijkheden. Het vinden van de juiste modus draait om de vraag hoe de benodigde ruimte voor ondernemerschap, innovatie en ook experimenten verkregen en gegund kan worden zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke legitimering van koers en keuzes op maatschappelijke doelen, inhoudelijke kwaliteitseisen en ratio’s voor een gezonde bedrijfsvoering. Door het gezamenlijk denken en spreken hierover is ondertussen de informatievoorziening veranderd en verder ontwikkeld, de dialoog meer op het perspectief van de bedoeling gebracht en krijgt de strategische klankbordfunctie meer aandacht en gewicht.

Modern toezicht – In ‘good governance’ gaat het tegenwoordig steeds meer om het realiseren van maatschappelijke ambities en doelstellingen en hoe voorgenomen beleid en keuzes dat legitimeren. Met de dynamiek in het huidige zorglandschap maakt dat de taak van bestuurders en toezichthouders ook complexer. Het legt accent op de klankbordfunctie van de Raad en op meer strategische beschouwing. In de vertaalslag naar werkwijze wil de RvT van Pleyade voorgelegde keuzes op een hoger abstractieniveau en eerder in het beleidsproces toetsen. Dat betekent dat Bestuurder en toezichthouders in een vroeg stadium, gezamenlijk en in een open en onderzoekende dialoog, de eerste concepten gezamenlijk verkennen op hun maatschappelijke meerwaarde, en bijdrage aan het realiseren van missie en strategische agenda. De beweging naar de voorkant van beleid stuwt de interesse voor intenties en handelingsperspectieven onder keuzes en acties. Het prikkelt ook het willen begrijpen van waaruit resultaten en uitkomsten tot stand komen en hoe je die inzichten omgekeerd kan benutten in het onderbouwen van besluiten. Eenzelfde beweging is al ingezet op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Toenemende aandacht voor de leefwereld van de cliënt die verder gaat dan zorg, waardeert kwaliteit boven regels en vestigt de aandacht op de rol en ruimte van professionals. Een ontwikkeling die in termen van realisatie, sturing en monitoring nieuwe en eigen dilemma’s genereert. De RvT is zich daarvan bewust en vertrouwt op dialoog, openheid en het delen van inzichten, risico’s en gevoelens als bakens om koers te houden, zowel in de werkorganisatie als in de relatie bestuur en toezicht.

Maatschappelijk betrokken, deskundig, waarden gestuurd, strategisch, overzicht, dialooggericht, ondernemend, visie-gedreven, ontwikkelgericht, verkennend, teamspeler, toetsend, evenwichtig, omgevingssensitief, explorerend

Profiel

Aan de leden van de Raad worden verschillende functie-eisen gesteld: generieke en per aandachtsveld geldende kwalificaties. Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke verbinding met de missie, de kernwaarden en het adherentiegebied van Pleyade. Nadrukkelijk wordt de match gemaakt op een evenwichtige samenstelling, waarin de verscheidenheid aan profielen elkaar aanvullen en versterken. In die aanvulling worden (niet noodzakelijk op alle drie de profielen) enkele profielkenmerken extra gewaardeerd: bestuurlijke ervaring, duidelijk inhoudelijke deskundigheid en senioriteit. Vanwege de huidige samenstelling worden mannen sterk uitgenodigd te reageren.

Generieke profieleisen

 • Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te toetsen;
 • Evenwichtig in het geven van de benodigde handelingsruimte aan de bestuurder en het stellen van de juiste vragen; wijs en constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een juiste mix van dieping en abstractie;
 • Een realistische kijk op dit type uitvoeringsorganisatie: zicht op het management van professionele zorgorganisaties, oog voor de relatie tussen management en zorgprofessie, en het kunnen doorzien van de dilemma’s rond krapte op de arbeidsmarkt, afnemende budgetten en geldende kwaliteitskaders en normen voor verantwoorde zorg;
 • Een onafhankelijke denker die kan reflecteren op eigen functioneren en bereid is eigen gedrag en functioneren te evalueren; onderschrijft expliciet de Governancecode Zorg en de toezichtvisie van Pleyade.
 • Vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken, en vanuit karakter en ervaring om kunnen gaan met verandering, onzekerheid, kwetsbaarheid en dynamiek;
 • Ruime en flexibele beschikbaarheid en energie voor een adequate invulling van de functie;
 • Bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Pleyade of actief betrokken in deze regio Arnhem;
 • Eventuele (neven)functie(s) zijn niet conflicterend met de positie en doelstelling van Pleyade.

Specifieke profieleisen aandachtsveld zorg

 • Aantoonbare kennis en ervaring in de zorg, bij voorkeur in de langdurige ouderenzorg of met een medische achtergrond; is goed op de hoogte van zorgbeleid, inclusief inhoudelijke tendensen en bewegingen van betrokken stakeholders als IGJ, NZa, verzekeraars, etc.;
 • Kennis van de inhoud en impact van Kwaliteitskaders en de verantwoording betreffende kwaliteit (Keurmerken, inspectie, audits, cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid).
 • Kent uit ervaring de dynamiek binnen en tussen zorgorganisaties en heeft een duidelijke visie op transmurale samenwerking, ketenzorg en zorgnetwerken; doorziet belangen en afhankelijkheden in relaties en concepten;
 • Op basis van ervaring en relatief beperkte informatie, de context snel kunnen doorgronden en zich een oordeel kunnen vormen over de kwaliteit van zorg en op basis hiervan kunnen adviseren over eventuele verbeteringen of wijzigingen;
 • Organisatiesensitief; bij zorginhoudelijke of beleidsmatige dossiers de condities en impact kunnen duiden en van betekenis voorzien op cliënten, zorgkwaliteit en medewerkers & organisatie.

Specifieke profieleisen aandachtsveld financiën/vastgoed

 • financieel deskundig door opleiding en ervaring, geïnteresseerd om te werken met vernieuwende begrotingssystematiek, periodieke verantwoording; ervaring met risicobeheersings- en monitoringssystemen en forecasting;
 • inhoudelijk bekend met zorgfinanciering, zowel kosten als opbrengstgericht (Wlz, WMO, Zvw), en in staat ontwikkelingen te vertalen in mogelijke doorwerking op de organisatie;
 • leest financiële gegevens meerdimensionaal: doorziet causaliteit, mogelijkheden en risico’s en beziet scherp de implicaties voor langere termijn; kijkt door cijfers heen en vraagt door naar kritische factoren in onderliggende processen en/of relevante omgevingsvariabelen;
 • expertise met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed, en inzicht in de vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen; bij voorkeur kennis van zorgvastgoed en zorgconcepten die van invloed zijn op de woonomgeving;
 • kennis op het gebied van strategisch portefeuillebeleid en assetmanagement en ervaring met de integrale aanpak van risicomanagement; bij voorkeur ook inzicht in de financiering, uitdagingen en dilemma’s rond zorgvastgoed en huisvesting en in staat ontwikkelingen te vertalen in doorwerking op vastgoed, wonen en huisvesting;
 • kennis/ervaring op het gebied van vernieuwend (ver)bouwen en innovatie in de bouw, met bij voorkeur affiniteit met ict, domotica en digitalisering;
 • toont naast cijfers en vakmatige content interesse in het verhaal en de impact op de kwaliteit van leven van ouderen.

Specifieke profieleisen aandachtsgebied maatschappelijk ondernemen/innovatie

 • ervaring en expertise met vernieuwing en innovatie, bij voorkeur met maatschappelijk doorwerking;
 • aantoonbare resultaten in vernieuwende bijdragen, in initiërende vorm of ontwikkelgericht; betrekking hebben op markten, cliëntgroepen of producten; altijd met een herkenbare input op vernieuwing en met strategische impact;
 • een ondernemende en innovatieve instelling, met een eigentijdse visie op innovatie in maatschappelijke context; gewend om in kansen te denken en buiten gebaande paden te treden;
 • loopbaan die blijk geeft van ervaring in tactisch/strategische rollen;
 • bedrijfskundig/zakelijk goed onderlegd om programmavoorstellen en businesscases te toetsen op gezonde onderbouwing.

 

Aanbod

De RvT-leden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden die past binnen de normen van de NVTZ en in lijn met de Governancecode Zorg.

Procedure

Een eerste oriënterend gesprek vindt plaats bij K+V, gevolgd door gesprek met de selectiecommissie van de Raad van Toezicht in Arnhem/Elst. Benoembare kandidaten hebben daarna een adviesgesprek met twee commissies bestaande uit de Bestuurder en bestaande uit vertegenwoordigers van de advies- en overlegorganen en een lid van de RvT.

Geïnteresseerd

Ben jij geïnteresseerd in en gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 15 juni jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Chris Boven, associé, 06-1074 3267.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken en ontvangen voorafgaand aan het eerste oriënterende gesprek de Toezichtvisie van Pleyade.

Leden (3) Raad van Toezicht
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.