Ondernemend en sturend

Eindhoven
Organisatie |

InnoSportLab Sport & Beweeg

De Stichting InnoSportLab Sport & Beweeg realiseert sportief, maatschappelijk en economisch rendement door middel van innovaties in de sportpraktijk. InnoSportLab Sport & Beweeg is een non-profit innovatiecentrum, gevestigd in Eindhoven. Ze innoveert om sport, spel en bewegen vanzelfsprekend te maken voor iedereen en streeft naar innovaties die leiden tot maatschappelijke én economische impact. Het is een nationaal Sportinnovator centrum en actief partner in het Brainport innovatiecluster ‘Sports & Technology’.
Samen met eindgebruikers, bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen ontwikkelt InnoSportLab Sport & Beweeg nieuwe producten, diensten en methodes die bijdragen aan effectieve sport- en beweegstimulering. De organisatie is groeiend en staat aan het begin van een landelijke uitrol van haar rollen als onafhankelijk onderzoeker, aandachtig adviseur, realistisch regisseur en ondernemende ontwikkelaar. De organisatie is onlangs overgegaan tot een nieuwe governance structuur met een directeur- bestuurder en een Raad van Toezicht.

Functie | Leden Raad van Toezicht

De Raad staat de bestuurder met raad en daad terzijde. De Raad fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Raad zal bestaan uit maximaal vijf leden. Bij het ingaan van de nieuwe situatie (maart 2021) zijn twee leden vanuit het huidige bestuur hun nieuwe rol gaan vervullen in de Raad. De huidige voorzitter en een lid zijn benoemd zodat kennis en ervaring geborgd zijn voor de komende tijd. Op termijn zal de huidige voorzitter de hamer doorgeven.

De leden hebben gezamenlijk de volgende achtergrond:
a) Toezichthoudende ervaring in het publiek maatschappelijke domein.
b) Kennis en ervaring met organisatiekunde, financiën, HRM, innovatie / startups, sport en bewegen, publiek domein, bedrijfsleven en kenniscentra.
c) Breed netwerk, in relatie tot de doelen van de stichting.
d) Affiniteit met sport, bewegen en gezondheid.

Samenwerken Strateeg Visie Verbindend Sensitief Communiceren Relaties opbouwen Sturen Commitment Analyseren Delegerend leidinggeven

Profiel

Als lid van de Raad van Toezicht werk je samen in een team van maximaal vijf leden. Het lidmaatschap van de raad kent een zittingsduur van drie jaar en dit kan twee maal verlengd worden. De raad heeft een rooster van aftreden dat zorg draagt voor een geleidelijke vervanging van leden. De Directeur-Bestuurder is eindverantwoordelijk voor het strategisch en operationeel beleid van de organisatie en voor de aansturing van de dienstverlening van InnosportLab Sport & Beweeg. De Directeur-Bestuurder is het gezicht naar buiten en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De raad herbergt de volgende deskundigheden:

– Financiële bedrijfsvoering (en eventueel fiscale kennis)
– Bestuurlijke wereld van sport, bewegen, kennis en innovatie
– Gemeentelijke en provinciale overheden / politiek
– Ondernemerschap, start ups en innovatie.

Alle leden van de raad moeten over alle aandachtsgebieden kunnen en willen meedenken, wij zoeken twee leden met deskundigheid op het gebied van financiële bedrijfsvoering en ondernemerschap, start ups en innovatie.

De raad kent een auditcommissie van twee leden en een remuneratiecommissie van twee leden. De raad fungeert als klankbord en sparringpartner voor de eenhoofdige directie. En de raad houdt uiteraard toezicht. De raad is zich bewust van haar rol en toegevoegde waarde en gaat open de discussie aan met de directeur-bestuurder. De raad heeft een mooie mix van betrokkenheid en zakelijkheid en wil graag sparren op zowel de zachte als harde kant van de organisatie en is zich bewust van de overgangsfase van bestuur naar Raad van Toezicht. De Raad houdt van diversiteit.

Het kunnen uitdragen van een heldere visie op de toekomstige ontwikkeling en het tot die visie kunnen herleiden van dagelijkse thema’s.

  • Gevoel voor het domein sport en bewegen en, indien nodig, het kunnen ondersteunen van de bestuurder bij haar opereren binnen het publieke krachtenveld.
  • Een ‘governance-geweten, het bewust zijn van de beperkingen die het RvT model oplegt en deze in overleg in kunnen brengen.
  • Constructief kunnen overbruggen van tegenstellingen en het kunnen omgaan met conflicten.
  • Het kunnen omgaan met verschillende maten van beïnvloeding en betrokkenheid met betrekking tot planning & control maar ook visie, waarden en normen.
  • Ervaring met en plezier hebben in het functioneren als netwerkorganisatie waarbij de besluitvorming niet uitsluitend bij de eigen organisatie ligt maar eveneens bij gezamenlijke netwerkpartners.

De raad vergadert vier/vijf maal per jaar in Eindhoven en is gericht op groei en ontwikkeling, rol en taakbewust en tegelijkertijd betrokken en begripvol met een lange termijn focus. We zoeken mensen die midden in het maatschappelijk veld actief zijn en een aantal uren per maand InnosportLab sport en beweeg kunnen en willen verder brengen. We zoeken nadrukkelijk een enthousiaste, vakkundige en diverse groep mensen die het samen verantwoordelijk willen zijn.

Aanbod

Een vitale organisatie vraagt om vitaal toezicht. Een prachtige rol waarin de kracht van innovatie, sport en bewegen centraal staat. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar kandidaten die de diversiteit binnen de raad vergroten. We hopen dat eenieder die geïnteresseerd, gemotiveerd en aantoonbaar gekwalificeerd is reageert.  De leden van de Raad ontvangen de eerste jaren geen honorering voor hun werkzaamheden, het is een onbezoldigde functie met onkosten- en kilometervergoeding. Indien de gewenste groei gerealiseerd wordt is een beperkte honorering de intentie.
De benoeming is voor een periode van drie jaar en kan tweemaal verlengd worden.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in Veenendaal (of digitaal) met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen, bij geschiktheid, twee rondes met gesprekken. De eerste ronde is een speeddate en de tweede een afrondend gesprek. Je kunt via K+V reageren tot en met 18 mei aanstaande.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde toezichthoudende functie dan vragen wij je uiterlijk 18 mei aanstaande te reageren, door jouw cv en motivatie te uploaden via www.kv.nl. Deze vacature is in behandeling bij Roel Roelfzema (06 43 87 33 26); je kunt contact met hem opnemen voor vragen over de positie en procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Leden Raad van Toezicht
Toezicht
4 tot 5 vergaderingen per jaar en voorbereidingen

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.