Profila Zorg Raad van Toezicht

Ervaren en geoefend toezichthouder, evenwichtig en dialooggericht

Houten
Organisatie |

Profila Zorg

Profila Zorggroep biedt als professionele en landelijk actieve zorgaanbieder uiteenlopende, hoogwaardige en soms complexe zorg- en dienstverlening, aan cliënten met een verstandelijke beperking of een psychiatrische zorgvraag. Haar activiteiten verricht de Profila Zorggroep vanuit een evangelisch geïnspireerde, christelijke levensvisie. De kern hiervan is een wederkerige relatie tussen cliënt en medewerker.

De Profila Zorggroep wordt sinds 2014 gevormd door de stichtingen Profila Zorg, EBC Zorg en Grip op je leven. De totale organisatie biedt in een werkgebied vanaf Rotterdam, via de Noord Veluwe tot Hoogeveen en Delfzijl, met ruim 650 medewerkers (ruim 309 fte), zorg en ondersteuning aan circa 1.120 cliënten. De totale omzet bedraagt ruim € 32 mio.

De organisatie bevindt zich in een ontwikkelfase waarbij onder andere de huidige separate stichtingen juridisch zullen fuseren en organisatiebreed verbeterplannen worden uitgevoerd.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Houten.

Functie | Lid Raad van Toezicht

Profila Zorgroep werkt met het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid en functioneren van de stichting en de Bestuurder, overeenkomstig de uitgangspunten van de zorgbrede Governance Code. Daarnaast staat de RvT de Bestuurder met raad terzijde (klankbordfunctie) en oefent zij de werkgeversfunctie uit naar de bestuurder. De Raad van Toezicht heeft drie commissies ingericht waarbij telkens meerdere leden van de Raad van Toezicht betrokken zijn: een auditcommissie zorg, een auditcommissie financiën en een commissie werkgeverszaken.

Deze zomer zal een lid aftreden en volgend jaar zomer komt door tussentijds aftreden een zetel vrij. De raad heeft bewust besloten nu twee nieuwe toezichthouders te werven, wat de mogelijkheid geeft om van de volgend jaar vrijkomende positie een ingroeizetel te maken (zie andere vacaturetekst).

Ervaren en geoefend toezichthouder, evenwichtig en dialooggericht

Profiel

Voor de nu vrijgevallen zetel zoeken wij kandidaten die aan de volgende specifieke eisen voldoen:

 • Bestuurlijk profiel en ervaring in een eindverantwoordelijke / bestuurlijke positie, bij voorkeur in een maatschappelijke organisatie (bij voorkeur zorg).
 • Ervaring in veranderprocessen en organisatieontwikkeling.
 • Stevige ervaring als toezichthouder.
 • Beschikt over relevant en inzetbaar netwerk.
 • Evenwichtige persoonlijkheid; mensgericht en sociaal zeer vaardig.
 • Is bereid de rol van vice-voorzitter te vervullen binnen de raad.

Algemene profieleisen die gelden voor elke toezichthouder, zijn:

 • Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te toetsen.
 • Vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de Bestuurder de benodigde handelingsruimte te geven en de noodzaak de Bestuurder de juiste vragen te stellen; wijs en constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een gewaardeerde balans in de mix van distantie en betrokkenheid.
 • Een onafhankelijke denker die beschikt over voldoende reflectief vermogen met betrekking tot eigen functioneren en die bereid is tot evaluatie van het eigen gedrag; onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code.
 • Werkervaring/affiniteit met maatschappelijke sectoren; binding met de missie, visie en doelen van Profila Zorggroep, vanuit het besef dat de maatschappelijke opdracht belangrijker is dan winst maken.
 • Heeft oog voor de relatie tussen management en professie en zicht op het strategisch management van professionele organisaties.
 • Vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken.
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Vanuit karakter en ervaring om kunnen gaan met verandering, onzekerheid en dynamiek.
 • De Profila Zorggroep beschouwt haar identiteit, geworteld in de evangelische gemeenschap en breed gedragen in protestants-christelijke kring, als belangrijke waarde in het functioneren. Van nieuwe toezichthouders wordt daarom verwacht dat zij intrinsiek en aantoonbaar hierop aansluiten en waarderend en actief bijdragen aan het vertalen van deze waarden in strategie en handelen.
Aanbod

De beloning is in lijn met de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code, conform de WNT.

Procedure

De online gesprekken met K+V zijn gepland in week 27, 28 en 29. De selectiegesprekken bij Profila Zorg zijn gepland op maandag 6 september in de middag. In de week erna zal er voor de gekozen kandidaat nog een klikgesprek worden gepland met een afvaardiging van OR en Verwanten, waarna de benoeming zal plaatsvinden in de geplande RvT-vergadering op donderdag 23 september 2021.

Geïnteresseerd

Ben jij de persoon die wij zoeken? Geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd voor deze rol? Dan zien wij graag vóór maandag 5 juli aanstaande je reactie tegemoet. Dat kan door je cv en motivatiebrief te uploaden bij ‘solliciteer direct’. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij de reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Frank Wolff (06 1595 4079) en Chris Boven (06 1074 3267).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Lid Raad van Toezicht
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.