Stevig zorginhoudelijke startende toezichthouder

Houten
Organisatie |

Profila Zorggroep

Profila Zorggroep biedt als professionele en landelijk actieve zorgaanbieder uiteenlopende, hoogwaardige en soms complexe zorg- en dienstverlening, aan cliënten met een verstandelijke beperking of een psychiatrische zorgvraag. Haar activiteiten verricht de Profila Zorggroep vanuit een evangelisch geïnspireerde, christelijke levensvisie. De kern hiervan is een wederkerige relatie tussen cliënt en medewerker.
De Profila Zorggroep wordt sinds 2014 gevormd door de stichtingen Profila Zorg, EBC Zorg en Grip op je leven. De totale organisatie biedt in een werkgebied vanaf Rotterdam, via de Noord Veluwe tot Hoogeveen en Delfzijl, met ruim 650 medewerkers (ruim 309 fte), zorg en ondersteuning aan circa 1.120 cliënten De totale omzet bedraagt ruim € 32 mio.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Houten.

Functie | Lid Raad van Toezicht (startend)

Raad van Toezicht

Profila Zorgroep werkt met het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid en functioneren van de stichting en de Bestuurder, overeenkomstig de uitgangspunten van de zorgbrede Governance Code. Daarnaast staat de RvT de Bestuurder met raad terzijde (klankbordfunctie) en oefent zij de werkgeversfunctie uit naar de bestuurder. De RvT heeft drie commissies ingericht waarbij telkens meerdere leden van de RvT betrokken zijn: een auditcommissie zorg, een auditcommissie financiën en een commissie werkgeverszaken.
Deze zomer zal een lid aftreden en volgend jaar zomer komt door tussentijds aftreden een zetel vrij. Het nieuwe lid willen we daarom laten ingroeien in de raad. Deze zetel is voor vier jaar en biedt de mogelijkheid aan een startende toezichthouder om ervaring en expertise op te bouwen met Governance.

De organisatie bevindt zich in een ontwikkelfase waarbij onder andere de huidige separate stichtingen juridisch zullen fuseren en organisatiebreed verbeterplannen worden uitgevoerd.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Toezichthouder vanuit de praktijk

Als startende toezichthouder voor deze RvT willen we wel graag dat je je naast de algemene profieleisen (zie verderop en lees deze met in het achterhoofd dat je hier in gaat groeien) in het volgende herkent:

 • Ervaring in de zorg (zorg voor mensen met een beperking) als AVG, GZ psycholoog, orthopedagoog etc.
 • Ambitie en drijfveren om meer vanuit een helicopterview en op afstand van de directe aansturing zich bezig te houden met koers en strategische perspectieven van een organisatie, mede blijkend uit andere neven werkzaamheden, loopbaanactiviteiten of gevolgde studies/toerustings-programma’s.
 • Kent uit ervaring de dynamiek binnen en tussen zorgorganisaties en heeft een duidelijke visie op transmurale samenwerking, ketenzorg en zorgnetwerken; doorziet belangen en afhankelijkheden in relaties en concepten.
 • Op basis van relatief beperkte informatie zich een oordeel kunnen vormen over de kwaliteit van zorg en op basis hiervan kunnen adviseren over eventuele verbeteringen of wijzigingen.
 • Leergierig en ontwikkelingsgericht.
 • Uiteraard is ervaring in een RvT niet noodzakelijk, maar wel affiniteit blijkend uit bijvoorbeeld een leergang toezichthouden.

Algemene profieleisen die gelden voor elke toezichthouder, zijn:

 • Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te toetsen.
 • Vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de Bestuurder de benodigde handelingsruimte te geven en de noodzaak de Bestuurder de juiste vragen te stellen; wijs en constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een gewaardeerde balans in de mix van distantie en betrokkenheid.
 • Een onafhankelijke denker die beschikt over voldoende reflectief vermogen met betrekking tot eigen functioneren en die bereid is tot evaluatie van het eigen gedrag; onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code.
 • Werkervaring/affiniteit met maatschappelijke sectoren; binding met de missie, visie en doelen van Profila Zorggroep, vanuit het besef dat de maatschappelijke opdracht belangrijker is dan winst maken.
 • Heeft oog voor de relatie tussen management en professie en zicht op het strategisch management van professionele organisaties.
 • Vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken.
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Vanuit karakter en ervaring om kunnen gaan met verandering, onzekerheid en dynamiek.
 • De Profila Zorggroep beschouwt haar identiteit, geworteld in de evangelische gemeenschap en breed gedragen in protestants-christelijke kring, als belangrijke waarde in het functioneren. Van nieuwe toezichthouders wordt daarom verwacht dat zij intrinsiek en aantoonbaar hierop aansluiten en waarderend en actief bijdragen aan het vertalen van deze waarden in strategie en handelen.

Aanvullend op bovenstaande algemene profieleisen wordt specifiek gezocht naar kandidaten die aansluiten op: Portefeuille Zorg (tevens lid auditcommissie zorg)

 • Aantoonbare kennis en ervaring in de zorg.
 • Kennis van de sector, het stelsel en de markt van Gehandicaptenzorg / Jeugdzorg en/of WMO.
 • Kennis van de ontwikkelingen in de langdurige zorg inclusief extramurale zorg (VG-sector).
 • Inzicht in de werking van een zorguitvoeringsorganisatie met aandacht voor welzijn, wonen en zorg.
 • Inzicht in de aard, de aansturing en de borging van de dagelijkse kwaliteit van de zorgverlening en het continu verbeteren, dan wel bijsturen in geval van calamiteiten of onderpresteren.
 • Kennis van de relevante regelgeving voor zover deze betrekking heeft op zorgconcepten.
 • Kennis van de verantwoording inzake kwaliteit (HKZ, ISO, inspectie, audits, cliënttevredenheid).
Aanbod

De beloning is in lijn met de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code, conform WNT.

Procedure

De online gesprekken met K+V zijn gepland in week 27, 28 en 29. De selectiegesprekken bij Profila Zorggroep zijn gepland op maandag 6 september in de middag. In de week erna zal er voor de gekozen kandidaat nog een klikgesprek worden gepland met een afvaardiging van OR en Verwanten, waarna de benoeming zal plaatsvinden in de geplande RvT-vergadering op donderdag 23 september 2021.

Geïnteresseerd

Ben jij de persoon die wij zoeken? Geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd voor deze rol? Dan zien wij graag voor maandag 5 juli aanstaande je reactie tegemoet. Dat kan door je cv en motivatiebrief te uploaden bij ‘solliciteer direct’. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij de reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Frank Wolff (06-1595 4079) en Chris Boven (06-1074 3267).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Lid Raad van Toezicht (startend)
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.