Beschouwend, doortastend en kritisch toezichthouder met affiniteit met maatschappelijke opvang en dak- en thuislozen

Hengelo
Organisatie |

Stichting Humanitas Onder Dak

Met 165 bevlogen medewerkers (circa 137 FTE) vangt Humanitas Onder Dak (HOD) mensen op die in de zijlijn van de samenleving functioneren of die een kwetsbare positie hebben binnen de samenleving. Het gaat met name om mensen die dakloos zijn of dreigen dakloos te worden. HOD staat voor het verhogen van de zelfredzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven van haar cliënten, zodat zij zelf hun weg kunnen vinden in de samenleving. Aandacht voor een zinvolle dagbesteding en de ontwikkeling van een persoonlijk sociaal netwerk zijn hiervan belangrijke onderdelen.

HOD kent de volgende programmalijnen: opvang, wonen, maatschappelijk herstel en advies. De problematiek van dak- en thuislozen is ingewikkeld en veelomvattend. Zo is er regelmatig sprake van schulden, verslaving of psychiatrische moeilijkheden. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met andere hulpverleningsorganisaties. HOD wordt gefinancierd via de volgende financieringsstromen:

 • Centrum Gemeentelijke subsidies voor Maatschappelijke Opvang.
 • Gemeentelijke subsidies inzake inloopvoorzieningen.
 • Eigen bijdragen vanuit cliënten in de 24-uurs voorzieningen.
 • Financiering vanuit de WMO voor extramurale begeleiding en dagbesteding aan cliënten niet vallend onder de maatschappelijke Opvang.
 • Overige financiering (WLZ, GGZ-C, Justitie e.d.).

HOD werkt vanuit de humanistische grondslag.

Als besturingsmodel hanteert HOD het Raad van Toezicht/Bestuurder model. HOD wordt bestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur. Bij het opstellen van statuten en reglementen is de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening als uitgangspunt gehanteerd. Kernelement hierin is een zuivere scheiding tussen toezicht en bestuur, het zichtbaar maken van de branche en het verantwoorden van de werkzaamheden naar alle stakeholders, waaronder cliënten, financiers, medewerkers en samenwerkingspartners.

KV_Opdrachten_Humanitas
Functie | Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) treedt gevraagd en ongevraagd op als klankbord voor de Bestuurder en neemt statutair toegewezen beslissingen, zoals goedkeuringen van strategische aard, organisatie-, investerings- en performancebeslissingen. De RvT fungeert als werkgever voor de Bestuurder. De RvT vergadert minimaal vijfmaal per jaar. Een of meer leden van de RvT zijn tenminste twee keer per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Bestuurder met zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad. De RvT evalueert tenminste eenmaal per jaar haar werkwijze en performance.

Je gaat tevens deel uitmaken van de auditcommissie, samen met een ander RvT lid en hebt dan ook overleg met de accountant.

De huidige RvT bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de RvT is voor een periode van drie jaar, met mogelijkheid tot twee keer herbenoeming. Binnen de RvT is sprake van een informele, positief-kritische cultuur en een gedrevenheid voor de inhoud van de dienstverlening en openheid in samenwerking. Integriteit staat hoog op de agenda.

Integer  Maatschappelijk-betrokken  Visie-op-toezicht

Profiel | Generalist

De leden van de RvT zijn allen generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis van en ervaring met één van de aandachtsgebieden van de stichting. Samen vormt de RvT een (multidisciplinair) team met integrale besluitvorming. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. Uiteraard horen daar ook soft skills bij als luisteren, vragen stellen en dialoog voeren. De individuele kwaliteiten van de leden van de RvT dienen zodanig te zijn, dat één kwalitatief geheel wordt bereikt en deze betrokken RvT een meerwaarde biedt aan de Bestuurder.

 • Aantoonbare affiniteit met de Maatschappelijke Opvang en specifiek de dak- en thuislozenzorg.
 • Een visie op mens en maatschappij.
 • Analytisch met een positief kritische houding om zo op hoofdlijnen te kunnen oordelen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
 • Het vermogen tot het uitoefenen van de adviserende en toezichthoudende taak in teamverband.
 • Het onderschrijven van het Humanistisch gedachtegoed én de op de RvT van toepassing zijnde Governancecode.
 • Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en een functioneel netwerk.
 • Jij leert van anderen, anderen leren van jou.

Functionele deskundigheid

Naast de algemene deskundigheden zoals hierboven verwoord is het voor het werk van de Raad van Toezicht van belang enige specifieke deskundigheid binnen de Raad te hebben. Het gaat hierbij om de volgende zaken:

 • Deskundigheid op het gebied van financiën, subsidiering, inkoop zorg, enz.
 • Deskundigheid op het gebied van werkgeverschap.
 • Deskundigheid op het gebied van Governance.

Hiervoor vragen wij de volgende aantoonbare ervaring en deskundigheid:

 • Ervaring in een toezichthoudende functie.
 • Een stevige visie op Governance, toezichtkader en de verhouding met de organisatie.
 • Bij voorkeur een opleiding/leergang afgerond in toezichthouden.
 • Zakelijke inslag maar ook kwetsbaar durven zijn als het gaat over de rol van de RvT.
 • Kennis en ervaring met veranderingsprocessen.
 • Beschouwend, reflectief én zelfkritisch met humor, lef en relativeringsvermogen.
Aanbod

Een inspirerende omgeving waar veel aandacht is voor (inhoudelijke) verdieping. Bijdragen aan de sector maatschappelijke opvang biedt een grote sociale en maatschappelijke betrokkenheid.
De RvT hanteert een bezoldigingsregeling gebaseerd op een jaarlijkse vergoeding van € 175,– bruto per maand, met daarnaast vergoeding van werkelijk gemaakte kosten.
Binnen HOD is de Governancecode Sociaal Werk RvT-model van toepassing.

Procedure

De eerste oriënterende gesprekken met K+V vinden online plaats in week 22 en 23. Daarna volgen de selectiegesprekken in week 24 of begin 25 (exacte datum volgt zo snel mogelijk in dit profiel). De benoeming van de kandidaat vindt plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht op 24 augustus 2021.

Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de maatregelen/richtlijnen vanuit het RIVM inzake de 1,5 meter regel.

Geïnteresseerd

Bent u geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken u uiterlijk 30 mei te reageren door bij “reageer direct” uw cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Frank Wolff, Partner (06-1595 4079).
Bij voldoende geschikte kandidaten kan de vacature eerder gesloten worden!

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Lid Raad van Toezicht
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.