Overtuigende regisseur, sensitief en onderzoekend

Limburg
Organisatie |

Samenwerkingsverbanden PO Zuid-Limburg

Om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden, werken besturen samen in regionale samenwerkingsverbanden (SWV). Voor Zuid-Limburg zijn dat voor het primair onderwijs de samenwerkingsverbanden Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke mijnstreek. Passend onderwijs is voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs bedoeld, en betekent voor alle leerlingen een passende plek, waaronder degenen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. In de samenwerkingsverbanden zijn alle betrokken schoolbesturen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs vertegenwoordigd. De dagelijkse leiding van de samenwerkingsverbanden vindt plaats onder verantwoordelijkheid van twee directeuren.

De samenwerkingsverbanden Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke mijnstreek koersen in gezamenlijkheid op naar zo inclusief mogelijk onderwijs en zelfbeheer bij besturen en scholen. Die koers vraagt een kanteling in samenwerken en besturen die aan zet zijn.

Meer informatie over de aangesloten besturen en scholen is terug te vinden op de websites van de samenwerkingsverbanden.
swvpo-mh
swvpowestelijkemijnstreek
swvpassendonderwijsheerlen

Functie | Onafhankelijk Voorzitter

De samenwerkingsverbanden zoeken een onafhankelijk voorzitter die de beoogde kanteling naar de besturen aanzet en samenwerking en eigenaarschap richting inclusief onderwijs bij de besturen en scholen stimuleert. Dit doe je door de bestuursvergaderingen goed voor te bereiden, te leiden en aan te sturen. Mochten daarnaast nog andere activiteiten nodig zijn om de beoogde kanteling en koers te realiseren, dan is dit mogelijk en wordt zelfs verwacht dat de onafhankelijke voorzitter hier een proactieve rol in speelt.

De vergaderingen vormen een belangrijke schakel in het tot stand komen van samenwerking tussen de besturen in het belang van goed passend onderwijs. Daarbij is het belangrijk om oog te hebben voor alle betrokken stakeholders, het juiste proces te volgen en het doel, iedere leerling het juiste onderwijs, altijd voorop te zetten.

Het vereist samenwerking en sensitiviteit om in dit complexe netwerk mooie zaken voor de leerlingen voor elkaar te krijgen.

De omvang en reikwijdte van het samenwerkingsverband, de wettelijke taakstelling, de ambities, de bestuurlijke vormgeving en de organisatorische complexiteit vragen om een kandidaat met vakmanschap, tact en aantoonbare voorzitterskwaliteiten.

De onafhankelijk voorzitter:

  • is de voorzitter van de bestuursvergaderingen en bereidt deze samen met de directeuren voor,
  • bevordert de totstandkoming van de beoogde bestuursstijl/besturingsfilosofie,
  • draagt zorg voor een professionele vergadercultuur met ruimte voor dialoog,
  • bewaakt de hoofdlijnen en de afspraken,
  • staat naast de samenwerkingspartners,
  • houdt de verantwoordelijkheden en rollen van een ieder scherp,
  • bevordert openheid en durft te spiegelen en te benoemen,
  • monitort en bevraagt (samen met) de directeuren en besturen (op) de uitvoering van de genomen bestuursbesluiten op korte, middellange en lange termijn.

De onafhankelijke voorzitter heeft geen stemrecht. Benoeming vindt plaats door de besturen van de samenwerkingsverbanden.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Professioneel onderzoekend Transparant Procesmatig Autonoom

Profiel | Overtuigende regisseur, sensitief en onderzoekend

Overtuigende regisseur

Je bent een stevige adviseur en sparringpartner. Je houdt vast aan je eigen expertise en deelt dit vanzelfsprekend en proactief. Je wakkert aan maar houdt vervolgens ook vast door het belang van passend onderwijs te blijven behartigen. Je weet wat er speelt en wie wat nodig heeft. Hierdoor word je niet verrast en kan je met overtuiging overbrengen wat goed en nodig is om te doen. Je brengt scherpte door duidelijk te communiceren welke stappen er wanneer moeten worden genomen en legt uit waarom. Daarbij breng je structuur en kan je goed analyseren. Jouw conclusies zijn goed onderbouwd en altijd zorgvuldig.

Sensitief

Dit is een functie met maatschappelijke impact en veel mogelijkheden, maar dat kan uitsluitend in samenwerking met anderen. In verbinding met het netwerk, actief, stimulerend en aanvoelend. Je zult de ander moeten winnen, meekrijgen en in positie zetten of houden. Je bent intermediair, verbinder en kunt uitstekend timen om op het juiste moment te handelen, transparant en eerlijk. Luisteren en durven het moeilijke gesprek aan te gaan. Zo ontstaat ruimte voor dialoog, creatie en initiatieven waar de ander graag een bijdrage aan levert.

Onderzoekend

Van nature ben je geïnteresseerd in de ander, in jouw omgeving en de mensen om je heen. Je wilt weten wat er echt verteld wordt, snappen wat het betekent voor de ander en oplossingen aanreiken en toepassen. Door vragen te blijven stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren. Ook zelf breng en haal je nieuwe gezichtspunten binnen en verfrist de blikken. Je zet de ander aan het denken en aan het werk. Altijd met de bedoeling en de ambitie om het verschil te willen maken voor elk kind.

Daarnaast vragen we van de voorzitter ervaring met complexe, bestuurlijke besluitvormingsprocessen en sterke affiniteit met het (inclusieve) onderwijs. Omdat de rol met grote vrijheid en autonomie moet worden uitgevoerd mag de voorzitter geen zakelijk of privébelang hebben bij de samenwerkingsverbanden en besturen in Zuid Limburg of werkzaamheden uitvoeren bij de aangesloten schoolbesturen die tot belangenverstrengeling kunnen leiden.

Aanbod | Impactvolle positie

Voorstel is een jaarvergoeding vast te stellen van € 6.500,- (exclusief BTW) voor vier vergaderingen per jaar. Hierbij is ruimte om in een jaarevaluatie hierover van gedachten te wisselen en een surplus toe te kennen op basis van aantoonbaar meerwerk. Het zou fijn zijn als de nieuwe voorzitter 1 september 2021 kan starten.

Procedure | Zorgvuldig, snel en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start ‘s ochtends met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met een aantal schoolbesturen. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we ‘s middags verder met een diepgaand gesprek.

De gesprekken zijn gepland voor woensdag 7 juli. Het streven is de procedure zo spoedig mogelijk daarna af te ronden, maar vooral met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden, passend bij de huidige omstandigheden.

Geïnteresseerd | Vormgeven aan proces en inhoud?

Ben je goed in samenhang brengen, samenwerking creëren en procesmatig sterk? Dus geïnteresseerd in en aantoonbaar gekwalificeerd voor deze rol? Dan vragen wij je zo snel mogelijk, maar graag uiterlijk 27 juni, te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Martine van der Velpen (06-5060 3351) en Gerard van Rij (06-2824 6127).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Onafhankelijk Voorzitter
Vast (projectbasis)

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.