Natuurlijk gezag, visie, respect en inlevingsvermogen

Ede
Organisatie |

Opella

Opella is een toonaangevende zorgorganisatie op de zuidelijke Veluwe. De naam Opella betekent ‘kleine dienst’. Met zo’n 1.700 collega’s en 700 vrijwilligers levert Opella kleine diensten om daarmee een groot verschil te maken voor klanten. Opella ondersteunt met vakkennis en vanuit het hart. Opella is een ketenorganisatie die zich nadrukkelijk ontwikkelt tot partner, die zowel dichtbij mensen staat, als zakelijk is. Opella kiest voor vernieuwing: open staan voor en het aangaan van niet-traditionele oplossingen. Verbeteren van het verleden past daar nadrukkelijk niet in. Binnen de langdurige zorg wordt de complete keten geboden van maatschappelijke dienstverlening, begeleiding, thuisondersteuning en wijkverpleging tot revalidatie en herstel, verpleeghuis- en hospicezorg.

Met dit brede aanbod van zorg- en ondersteuningsdiensten heeft Opella bij uitstek zicht op momenten in de klantreis waarop klanten tussen wal en schip vallen omdat zij tegen de grenzen van financieringsdomeinen aanlopen. Opella werkt daarom domein overstijgend: medewerkers kijken met de klant mee over de grenzen van die domeinen heen, om tot een arrangement op maat te komen. Daarbij wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van formele zorg en zoveel mogelijk van mogelijkheden in de wijk en het netwerk van de klant. Ook zet Opella haar medewerkers in verschillende domeinen van zorg in: specialisten ouderengeneeskunde en psychologen werken niet alleen op de locaties, maar ook in de wijk. Hetzelfde geldt voor een aantal verpleegkundigen en verzorgenden. Dit alles om te zorgen dat onze klanten zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig kunnen blijven wonen.

Als Opella ‘geven we thuis’ aan elkaar. Thuis geven staat nadrukkelijk tegenover ‘niet thuis geven’: er niet zijn, verwijzen naar een ander. De vraag ‘hoe zou je het thuis doen’ staat voor kunnen denken en werken vanuit de mens. Ingewikkelde vraagstukken klein kunnen maken om mensen te kunnen meenemen. Dat doen we naar elkaar (medewerkers) en naar klanten. Leiderschap laten zien in voorbeeldgedrag en dat ook concreet vragen van- en voorleven aan anderen. Met vakkennis en kunde geven de medewerkers van Opella aan klanten duidelijkheid over de keuzes die de klant kan maken om zijn of haar zorgvraag in te vullen. Dat gebeurt domein overstijgend en regelarm: één klant, één plan, één regisseur. De processen zijn ingericht op basis van principes van zelfstandigheid, maximale regelruimte en eigenaarschap.

(Mede)zeggenschap

De Cliëntenraad is er voor de collectieve belangenbehartiging van alle klanten. Via de Cliëntenraad oefenen klanten invloed uit op het beleid van de organisatie. De lokale cliëntenraden zijn in de afgelopen jaren opgeheven en daarvoor in de plaats zijn dichtbij de klant Thuisraden in het leven geroepen. In een thuisraad gaan medewerkers met bewoners of de wettelijk vertegenwoordiger in gesprek over wat zij belangrijk vinden in het leven met elkaar. De thuisraden en de verdere ontwikkelingen van de (mede) zeggenschap worden ondersteund door twee thuisraadondersteuners. De Cliëntenraad is gesprekspartner van de Raad van Bestuur en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd, over bestuurlijk en beleidsmatige onderwerpen die van belang zijn voor Opella.

De huidige onafhankelijk voorzitter van de Cliëntenraad loopt per 1 november 2021 tegen het eind van haar zittingstermijn aan. De afgelopen acht jaar heeft zij op een zeer bevlogen betrokken wijze de transitie binnen de (mede) zeggenschap voor klanten vormgegeven.

Opella is op zoek naar een onafhankelijk voorzitter die de huidige voorzitter gaat opvolgen. Deze functie is op vrijwillige basis en de tijdsbesteding wordt geschat op ongeveer 3 à 4 dagen per maand.

Functie | Onafhankelijke Voorzitter Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit acht “onafhankelijke” professionele, betrokken en bevlogen leden. In 2022 zal een aantal leden door het verstrijken van hun zittingstermijn vervangen gaan worden. De cliëntenraad vergadert 10 tot 12 keer per jaar. Van de leden wordt er ook tijd gevraagd om contact met de achterban te houden door bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten en spreekuren, door betrokken te zijn bij de thuisraden en het maken van nieuwsbrieven vanuit de CR.

Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht dat hij/zij de ingezette transitie in de (mede) zeggenschap verder borgt en volgende stappen daarin in verbinding met de thuisraadondersteuners weet te zetten. De cliëntenraadsvergaderingen voorzit en zorg draagt voor een effectieve samenwerking als CR team. De onderlinge communicatie met de drie andere adviesraden (OR, VAR en adviesraad artsen) versterkt en de interne zaken op orde houdt. Wat verder ook aandacht vraagt is het onderhouden en uitbreiden van de externe contacten zoals de gemeenten, zorgverzekeraars, collega cliëntenraden, etc.

De cliëntenmedezeggenschap vindt haar basis in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Governance code Zorg. De zittingsduur is vastgesteld op 4 jaar. Een lid of voorzitter kan maximaal één keer herbenoemd worden.

Visie Gepassioneerd Inspirerend Relativerend Voorsorterend Schakelend Onderzoekend Verbindend

Profiel
 • HBO of Academisch werk -en denkniveau;
 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring binnen de zorg of het publieke domein;
 • Visie op zorg en kennis van de velden waarin Opella opereert;
 • Gemotiveerd om mede zorg te dragen voor verdere professionalisering van de (mede)zeggenschap;
 • Financieel inzicht;
 • Kennis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz);
 • Een regionale binding met een sterk netwerk;
 • Verbonden voelen met het christelijke geloof.

Persoonlijkheidskenmerken

 • Affiniteit met de doelstellingen van de organisatie in het algemeen en het klantbelang in het bijzonder;
 • In staat om inzicht te verwerven op de hoofdlijnen van het organisatiebeleid;
 • Kan leiding geven op basis van consensus aan discussies binnen de Raad;
 • Vermogen tot samenwerken met in- en externe belanghebbenden;
 • In staat tot het hanteren van een verbindende stijl;
 • Kunnen omgaan met en overbruggen van tegengestelde belangen;
 • Vermogen om alle ‘stakeholders’ op gelijkwaardige wijze te betrekken in het medezeggenschapsproces;
 • Analytisch en vermogen tot overzicht en prioritering;
 • Betrouwbaar en integer.
Aanbod

De functie is bij voorkeur onbezoldigd.

Procedure

De gesprekken met de CR en het bestuur van Opella vinden begin september plaats. In de weken daarvoor zullen de voorgesprekken plaatsvinden bij K+V.

Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de maatregelen/richtlijnen vanuit het RIVM inzake de 1,5 meter regel.

Geïnteresseerd

Bent u geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken u uiterlijk maandag 23 augustus te reageren door bij “solliciteer direct” uw cv en motivatie te uploaden. Bij voldoende geschikte kandidaten kan de vacature eerder gesloten worden! Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Frank Snethlage (06-5131 0178).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Onafhankelijke Voorzitter Cliëntenraad
Vrijwillig
4 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.